ข้อกำหนดและเงื่อนไขการติดตั้งใช้ซอฟท์แวร์ Extra cafe

โปรแกรมซอฟท์แวร์หรือเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์" นี้เป็น ShareWare (แชร์แวร์) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถทดสอบการใช้งานได้ฟรี 3 Client + 1 Server เท่านั้น โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับภายหลังการลงทะเบียนแล้วทุกประการ หากผู้สนใจต้องการใช้มากกว่านั้นจำเป็นต้องลงทะเบียนขอใช้งานตามข้อกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาซึ่งเรียกว่า "ผู้พัฒนา" และผู้ลงทะเบียนใช้งานซอฟท์แวร์ Extra cafe ใหม่และรุ่นเก่ากว่า ซึ่งเรียกว่า "ผู้ใช้โปรแกรม"

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องยอมรับเงื่อนไขรวมถึงคำชี้แจงของข้อตกลงนี้ทุกข้อ หากผู้ใช้โปรแกรมไม่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงต่อไปนี้ กรุณาเลือกยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ และผู้ใช้โปรแกรมจะไม่ได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้เคยลงทะเบียนใช้โปรแกรม ในกรณีที่เป็น V2.4 เดิม สามารถใช้ได้ฟรี แต่ต้องแจ้งขอ Update เพื่อรับทราบเงื่อนไขที่จะใช้เป็นรุ่นใหม่นี้ก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่เป็นผู้ใช้งาน V3 เดิม ซึ่งรับทราบเงื่อนไขนี้แล้ว สามารถเปลี่ยนมาใช้งานได้ฟรีทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องถอดการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อน ทั้งนี้ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ซอฟท์แวร์ Extra cafe นี้ และหมายถึงผู้ที่เคยใช้ในรุ่นเก่ากว่า ตามรายละเอียดนี้เช่นกัน

1. รูปแบบการพัฒนาปัจจุบันซอฟท์แวร์นี้ยังเป็นแบบ Software House โดยมีผู้ร่วมกันพัฒนาที่จำกัด ใช้เวลาการพัฒนาตั้งแต่ปลายปี 1999 (ขณะนั้นยังไม่มีชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ เพียงใช้งานภายในกลุ่ม) การพัฒนาไม่ใช่เป็นในรูปองค์กรหรือบริษัท จึงมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรในการพัฒนา และให้บริการหลังการลงทะเบียน ดังนั้นผู้ที่สนใจต้องการเปลี่ยนหรือใช้รุ่นนี้ ต้องรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้-ติดตั้งใช้ซอฟท์แวร์ หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวบไซด์ในลิงค์ http://www.extracafe.com/agreement.htm ทุกข้ออย่างเข้าใจ

2. ในด้านการพัฒนาที่เป็น Software House ส่วนหนึ่งคือ มีข้อจำกัดในด้านต้นทุน เงินสนับสนุนในด้านการพัฒนา และแท้จริงกลุ่มผู้พัฒนาไม่ได้เน้นด้านการขายเป็นหลัก (เพราะการเป็นบริษัทนั้นหมายถึงการมีความพร้อมในด้านเงินทุนหรือบุคลากรเป็นอย่างน้อย เพื่อทำกำไร แต่นั้นหมายถึงราคาลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องรับภาระ สูงตามไปด้วย) โดยราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาที่คำนวนเฉพาะค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการพัฒนา ให้แก่ผู้พัฒนาเท่านั้นตามภาวะค่าใช้จ่ายทั้งอดีต-ปัจจุบัน โดยยังมิได้รวมถึงการบริการหลังการลงทะเบียนใช้งานไปแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

3. ด้านการบริการหลังการลงทะเบียน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย หมายถึงผู้ใช้โปรแกรมยื่นความประสงค์ขอเรียกใช้งาน หรือขอรับบริการหลังจากการลงทะเบียนและเริ่มใช้งานแล้ว มี 2 ส่วนคือ

3.1 การติดต่อเปลี่ยนขอ KeyCode เช่น สั่งซื้อเพิ่ม การเปลี่ยนคีย์ โดยจะชำระแบบต่อครั้ง

-ส่วนการชำระค่าบริการหลังการลงทะเบียน ชำระแบบต่อครั้ง ต่อการติดต่อเปลี่ยนขอ KeyCode เช่น สั่งซื้อเพิ่ม การเปลี่ยนคีย์ ทั้งนี้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ ขอแจ้งเปลี่ยนย้าย(เฉพาะ) KeyCode หรือฮาร์ดแวร์เครื่องได้ภายหลังการใช้งานได้ โดยผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องเสียค่าบริการในการดำเนินการแก้ไขในระบบเวบเซอเวอร์ในส่วนนี้ ชำระแบบต่อครั้ง และต้องดำเนินการตามที่กำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ (โดยจุดประสงค์ในการเก็บค่าบริการดังกล่าวเพื่อระงับพฤติกรรม การแจ้งขอเปลี่ยนย้ายคีย์โดยไม่มีเหตุสมควร อันมิใช่สาเหตุจากผู้พัฒนาเอง ในการดำเนินการแก้ไขให้ ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไร) 

3.2สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านคอมฯ มากนัก ต้องการ การดูแล ช่อมบำรุง รวมถึงแนะการใช้งาน (ซึ่งเทคนิคการใช้งานบางอย่างได้บริการไว้ที่เวบไซด์แล้ว) โดยจะชำระแบบรายปี และอื่นๆภายหลังการสั่งซื้อซอฟท์แวร์นี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องว่าจ้างและอาศัยบุคลากรเพิ่มเติม เช่น ค่าพาหนะ ซึ่งอาจมีอัตราค่าใช้จ่ายต่างกัน ตามที่กำหนดในการทำหน้าที่ทั้งสิ้น ตามที่แจ้งในเวบไซด์

-ส่วนการชำระค่าบริการหลังการลงทะเบียน ชำระแบบต่อปี หากผู้ใช้โปรแกรมต้องการด้านการบริการหลังการลงทะเบียนใช้ไปแล้วที่ดี ไม่ว่าจะด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุง แนะนำการใช้ ปรึกษาด้านการใช้งาน ผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องชำระค่าบริการหลังการลงทะเบียนในส่วนนี้เพิ่มให้แก่ บุคคลซึ่งถูก ว่าจ้างดูแล-บริการแทน และติดต่อบริการแยกต่างหาก (ซึ่งผู้พัฒนานั้นยังไม่ได้คิดรวมอยู่กับสิทธิ์ด้านการใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ ในราคาลิขสิทธิ์ปัจจุบันนี้) โดยเก็บเพิ่มเป็นแบบรายต่อปีหากผู้ใช้ต้องการ ให้ชำระในวันลงทะเบียนเริ่มใช้เท่านั้น เมื่อครบปีสามารถทำการต่อการบริการได้ หากไม่ชำระตั้งแต่วันลงทะเบียน หรือเมื่อครบปีแล้วไม่ดำเนินการชำระเงินต่อ ภาระในการดูแลหลังการลงทะเบียนถือว่าสิ้นสุดลง จะถือว่าผู้ใช้มีความสามารถประยุกต์ในการใช้งาน จัดการดูแล และแก้ไขปัญหาเองได้แล้ว ผู้ใช้โปรแกรมต้องว่าจ้างบุคคลากรทางด้านช่างเทคนิคจากที่อื่นแทน กลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมจะไม่ดำเนินการให้ ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมต้องทำการทดสอบ และประเมินความสามารถตนเองล่วงหน้า ต่อรูปแบบการประยุกต์ที่จะนำไปใช้ในอนาคต ต่อเวอร์ชั่นที่จะลงทะเบียน ก่อนการชำระเงินหรือต่ออายุการบริการหลังการลงทะเบียน 

ทั้งนี้ผู้ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้ชำระค่าบริการหลังการลงทะเบียนใช้ไปแล้ว แบบรายต่อปีเพิ่ม ยังคงได้สิทธิ์ในการนำผลงานไปใช้ ตลอดอายุการใช้งานในเวอร์ชั่นที่ลงทะเบียนได้ (แต่ไม่ได้สิทธิ์ในการดูแลการใช้-ซ่อมบำรุง ตามข้อ 3.2) และมีสิทธิ์แจ้งต่อข้อผิดพลาดให้ผู้รับแจ้ง ส่งเรื่องไปยังผู้พัฒนาทราบ โดยมี 2 เงื่อนไข คือ

1. ต้องจดจำซึ่งชี้ถึงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลังในขณะที่พบปัญหาได้อย่างละเอียดเท่านั้น (โดยทำเหตุการณ์ที่พบปัญหานั้นซ้ำ ๆ ได้)

2. ที่สำคัญต้องแจ้งตามความเป็นจริงเท่านั้น (ที่ระบุสำคัญเพราะบ่อยครั้งผู้แจ้งจงใจปกปิด ไม่แจ้งตามจริง เมื่อไล่เหตุการณ์พบว่ามาจากเช่น พยายามดัดแปลง แก้ไข การติดตั้งผิดวิธี องค์ประกอบในวินโดว์หรือตัวโปรแกรมถูกลบโดยจงใจ การปิดเครื่องไม่ถูกต้อง หรือไฟดับทำไห้ไฟล์เสียหายหรือโดยไวรัสหรือโดยซอฟท์แวร์อื่น ๆ) ซึ่งผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วว่ามีผล ต่อปัญหาและการทำงานของโปรแกรมนี้

4. ผู้พัฒนา ให้เพียงสิทธิ์ ในการนำเฉพาะผลงานทางความคิดจากตัวผลิตภัณฑ์นี้ อันนำไปใช้ประโยชน์ จากซอฟท์แวร์ Extra cafe เท่านั้น อย่างสูงสุดโดยไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์รายปี ซึ่งการให้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึง การมอบสิทธ์การเป็นหุ้นส่วนใดๆให้ รวมถึงการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการบริการหลังการลงทะเบียนให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น หรือชำระเพิ่มตามข้อ 3. หากต้องการ

5. ผู้พัฒนา ให้เพียงสิทธิ์ ในการนำเฉพาะผลงานทางความคิดจากตัวผลิตภัณฑ์นี้ อันจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นเพียงโปรแกรมช่วยในการบริหารจัดการ เพียงระดับหนึ่งแค่นั้น ไม่ใช่สามารถเป็นผู้ดูแลหรือตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาของระบบในร้านได้เองแบบอัตโนมัติทั้งหมด โดยผู้ใช้โปรแกรมต้องยอมรับอย่างเข้าใจว่าผู้พัฒนาไม่มีความสามารถที่จะทำให้ระบบ เมนู และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรมนี้สมบูรณ์แก่ผู้ใช้โปรแกรมนี้ได้ทั้งหมด และไม่ถือว่าเป็นพันธะแก่ผู้พัฒนา

6. ซอฟท์แวร์นี้ผู้พัฒนาให้เพียงสิทธิ์ แก่ผู้ใช้โปรแกรมในการนำไปใช้ประโยชน์จากเฉพาะผลงานทางความคิด จากตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น เมื่อผู้ใช้โปรแกรมยื่นความจำนงประสงค์จะลงทะเบียนแล้วจะได้ 1 Lisense หมายถึง 1 Keycode เท่านั้น (1 KeyCode จะใช้ได้เฉพาะผู้ขอใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่อนุญาติให้จำหน่าย จ่าย แจก ดัดแปลง เปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ สิทธิ์ที่ได้รับต้องใช้กับ 1 เครื่อง Server ที่แจ้งลงทะเบียนต่อพ่วงฮาร์ดดิสได้ 1 ฮาร์ดดิส (Support IDE/SATA) เท่านั้น และต้องระบุผ่านเวบเซอเวอร์ของผู้พัฒนาเท่านั้น โดยสามารถควบคุม Client ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และใช้ในเวอร์ชั่นที่สั่งซื้อเท่านั้น) และเพื่อระงับข้อถกเถียงปัญหาการเป็นผู้ลงทะเบียน เพื่อขอเป็นผู้ใช้โปรแกรมที่แท้จริงในภายหลัง โดยเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการจัดการ และตัดปัญหาข้อถกเถียงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือแยกปัญหาจากผู้แจ้งการลงทะเบียนปลอม จึงให้ยึดใช้อีเมลเป็นสำคัญในการอ้างอิงเท่านั้น หากการติดต่อไม่ใช่ชื่ออีเมลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ หรืออ้างเป็นผู้ชำระเงิน อ้างเป็นญาติดำเนินการแทน อ้างเคยเป็นหุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ แก่ผู้ใช้โปรแกรมแต่ดำเนินการแทน อันก่อให้เกิดความสับสน ซ่อนเร้นหรือเป็นภาระในการดำเนินการทั้งสิ้น ผู้พัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกเฉย หรือตัดออกจากการเป็นผู้ใช้งานโปรแกรม แม้จะมีเพียงข้อมูลยืนยันว่าเคยใช้โปรแกรมมาก่อนรวมถึงอีเมลนั้น แต่ไม่ใช่เจ้าของชื่อเมล ดังนั้นขอให้ท่านเก็บรักษา และใช้ชื่ออีเมลที่จะลงทะเบียนไว้เพื่อการติดต่อในภายหลังด้วย เพื่อการแสดงตัวตนของการเป็นผู้ใช้โปรแกรมนี้อย่างถูกต้อง

7. การพยายามทำซ้ำ ขอคีย์ซ้ำ ปลอม ดัดแปลง แก้ไข ส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์ Extra cafeนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาติ การโอน-จำหน่าย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่แอบแฝง และรวมไปถึงการพยายามติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามที่แจ้งในเวบไซด์ ให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายจนถึงที่สุดจากการละเมิด แสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้พัฒนา และผู้พัฒนามีสิทธิ์บอกยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกของผู้ใช้โปรแกรมได้

8. ทางผู้พัฒนาโปรแกรมมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้างที่ตัวผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเพิ่มเติมแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการหลังการลงทะเบียน และสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ซึ่งจะคำนึงถึงภาระที่จะเกิดขึ้นกับผู้พัฒนาเป็นหลัก เช่น การประยุกต์ ปรับปรุงด้านการบริการ ปรับปรุงรูปแบบต่างๆในผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับภาวะปัจจุบัน สังคม และเศรษฐกิจ (ซึ่งผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกชำระเพิ่ม หากต้องการนอกเหนือจากรูปแบบเดิมที่อาจมีในภายหลัง)

9. ทางผู้พัฒนา ไม่มีพันธะใด ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบใด ๆ ที่เสียหายเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์  Extra cafe นี้นอกเหนือจากเพียงการมอบสิทธิ์ในการใช้งาน จากผลงานทางความคิดที่มีในผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ใช้โปรแกรมเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดเท่านั้น และผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนา ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นได้ ในทุกกรณีที่เกิดปัญหา

10. ในส่วนของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์นี้ ไม่มีพันธะผูกพันธ์ใด ๆ ที่มีต่อผู้ใช้งานโปรแกรมในด้านการอัพเดท หรือการพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด แต่การจะดำเนินการแก้ใขใด ๆ ในข้างต้นนั้น ผู้พัฒนายินดีที่จะแก้ใขให้ต่อเมื่อสามารถที่จะทำได้โดยตามความเหมาะสมที่จำเป็นจริง ๆ หรือเห็นสมควรตามกำลังความสามารถ หรือภาระที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้พัฒนาเป็นหลัก เท่านั้น ทั้งหมายถึงภูมิความรู้ หรือสติปัญญา หรือความพร้อม หรือความสามารถ พื้นฐานของผู้พัฒนาเองในแบบไทย ๆ ซึ่งคงไม่อาจเทียบเคียงเท่าผู้พัฒนาในะระดับต่างประเทศได้ ทั้งในด้านภาษาในการเขียน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องทดสอบ เงินทุน ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อจำกัดในความสามารถดังกล่าว

11. ผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องเข้าใจว่าในระบบปฎิบัติการ (OS) ที่ท่านใช้อยู่ ไม่ได้มีเพียงโปรแกรมนี้ทำงานเพียงลำพัง ซึ่งทุกๆโปรแกรมเกมส์ ซอฟท์แวร์ แอ็พพริเคชั่นอื่น ๆ ล้วนมีคำสั่งที่สามารถกำหนด หรือเข้าไปจัดการภายใต้ระบบปฎิบัติการ (OS) เดียวกันได้ทั้งสิ้น ที่อาจขัดขวางในด้านการติดตั้ง ,ติดต่อ ,คำสั่งในการทำงานของโปรแกรมนี้ หรืออื่น ๆได้ทั้งสิ้น

12. ผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการพัฒนา รวมถึงเมนู คำสั่งต่างๆที่โปรแกรมนี้มีให้อย่างจำกัด และผู้พัฒนาไม่สามารถจะปรับรูปแบบการใช้ให้ครบ หรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมในทุกร้านหรือร้านใดร้านหนึ่ง ได้ครบทุกฟังก์ชั่น เช่น การตัด-เพิ่ม เมนู คำสั่งต่าง ๆ ให้ตรงกับร้านใดร้านเดียว เป็นต้น ซึ่งยากมากและอาจมีผลกระทบโดยรวมต่อผู้ใช้โปรแกรมรายอื่น ที่ต้องการใช้ในรูปแบบโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว จนทำให้ผู้ใช้งานรายอื่นเกิดความสับสน ความยุ่งยาก ความไม่เข้าใจการใช้งานในส่วนที่ลด-เพิ่ม จนต่างจากรูปแบบเดิม ที่อาจเพื้ยนไปจากเดิม หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดบั๊คในเหตุการณ์ที่แก้ไขให้แก่ท่านในที่สุด (ทั้งนี้ในการพัฒนาในส่วนที่ท่านต้องการแก้ไขให้เฉพาะร้านท่านเพียงร้านเดียวโดยไม่ต้องการรอตรวจสอบ สามารถทำได้โดยว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขในเวบไซด์เท่านั้น หรืออาจจะหาโปรแกรมอื่นประยุกต์เสริมในส่วนที่ไม่มีแทน)

13. ในด้านการใช้งาน ผู้ใช้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออ่านจากเวบไซด์ในเบื้องต้นได้ ในคุณสมบัติที่คล้าย ๆ เวอร์ชั่นเก่าได้ โดยผู้ใช้ต้องประเมินด้วยตนเองว่า สามารถนำรูปแบบที่จำกัดของโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ อันก่อประโยชน์ได้หรือไม่ และโปรดเข้าใจว่าผู้ดูแลร้านที่แท้จริงไม่ใช่โปรแกรมช่วยนี้ แต่คือคุณเอง 

14. ผู้ใช้โปรแกรมต้องเข้าใจในขีดความสามารถของผู้พัฒนาที่มีอย่างจำกัด ในกลุ่มคนไทยเล็ก ๆ โดยผู้พัฒนายอมรับว่าไม่สามารถตั้งโปรแกรมให้พร้อมดำเนินได้สมบูรณ์ 100% หรือตรงกับความต้องการได้ทุกอย่าง ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนทั้งการพัฒนา ทดสอบ และยังมีค่าใช้จ่ายที่ล้วนต้องพัฒนาอีกมากมาย ทั้งนี้ให้มองโปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมช่วยเหลือเท่านั้น โดยโปรแกรมไม่มีความอัจฉริยะตัดสินใจแก้ปัญหาเองได้ แต่ล้วนต้องอาศัยบุคคลผู้ดูแลเป็นหลักในการตัดสินใจทั้งสิ้น 

15. ในรูปแบบ โครงสร้าง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ปลีกย่อยด้านการใช้งาน ในซอฟท์แวร์นี้ อาจมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นขอให้ผู้ที่จะใช้งาน หรือผู้ใช้งานในเวอร์ชั่นเก่าที่จะเปลี่ยนได้ทำการทดสอบ ก่อนตัดสินใจใช้อย่างละเอียดรอบคอบก่อน เพราะผู้พัฒนาไม่มีความสามารถที่จะกำหนด รูปแบบ โครงสร้าง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ปลีกย่อยด้านการใช้งาน ให้ตรงใจหรือตรงกับความต้องการในแต่ละร้านได้ครบทุกฟังก์ชั่น รวมทั้งคุณสมบัติของโปรแกรมเกมส์ ซอฟท์แวร์ แอ็พพริเคชั่นต่าง ๆ ที่ยากจะใช้ร่วมกับโปรแกรมนี้ได้ครบ ทั้งนี้ผู้พัฒนาขอปฎิเสธการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบ โครงสร้าง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ปลีกย่อยในซอฟท์แวร์ จากผู้ใช้โปรแกรม และใช้เหตุตามที่แจ้งในรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการติดตั้งใช้ซอฟท์แวร์ในทุกๆข้อ ที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบในทุกๆข้อแล้ว หรืออาจเพิ่มเติมเงื่อนไขใหม่ ตามภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน-อนาคต 

16. ผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ในเงื่อนไข และข้อมูลต่าง ๆ ในเวบไซด์เพิ่มเติม อย่างละเอียดจนเข้าใจด้วยตนเอง โดยจะปฎิเสธ หรือจะอ้างว่าไม่รับทราบในภายหลังจากลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานโปรแกรมแล้ว ไม่ได้ 

17. ดังนั้นอย่าใช้ซอฟท์แวร์นี้ (หรือซอฟท์แวร์ใด ๆ) เพียงเพราะคำแนะนำจากผู้อื่น หรือด่วนตัดสินใจโดยยังไม่มีการทดสอบ อย่างละเอียด ถึ่ถ้วน ทั้งทางด้านเมนู ฟังก์ชั่น รูปแบบ การประยุกต์คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ซอฟท์แวร์นี้มีให้เท่าที่มี โดยสงเกตุถึงความผิดปกติใดๆในการทดสอบ ทั้งคุณสมบัติเฉพาะของแอ็พพริเคชั่นอื่น ๆ ของโปรแกรมเกมส์ ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่จะใช้ร่วมกันภายในแต่ละร้าน รวมไปถึงการเข้าใจในโครงสร้างการทำงานอย่างละเอียด ที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานอันเป็นประโยชน์ของท่านได้ต่อไป ต้องรู้ว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องให้ปฎิเสธ / ยุติก่อนการลงทะเบียน จนกว่าจะเข้าใจสาเหตุ / แก้ไขแล้ว เพราะภายหลังการลงทะเบียนหมายถึงคุณได้ยอมรับว่าโปรแกรมนี้สามารถทำงานให้คุณได้ถูกต้อง หรือคุณพอจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างน้อยแล้ว โดยคุณคือผู้ตัดสินใจเอง จะอ้างว่าไม่รับทราบหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งในส่วนของผู้พัฒนาเราติดข้อจำกัดในด้านการพัฒนาเป็น Software House การบริการจึงมีข้อจำกัดในส่วนนี้ ขอได้โปรดทำความเข้าใจอย่างยิ่ง  

- ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆนั้น ได้มาจากกลุ่มผู้ร่วมกันพัฒนาหลายส่วน รวมถึงผู้รับข้อมูลทางเมล ทางโทร และโปรแกรมเมอร์ ดังนั้นในข้อกำหนดบางอย่างอาจมีข้อความที่ดูแล้วคล้ายกัน แต่โปรดทำความเข้าใจว่า แท้จริงแล้วจะมีรูปแบบในข้อจำกัดในรายละเอียดที่ไม่เหมือน เนื่องจาก มาจากบุคลากรส่วนของผู้ร่วมกันพัฒนาที่ต่างกัน 

 

 

ด้านการทดสอบติดตั้งและใช้งาน ผู้ใช้โปรแกรมต้อง
1. ติดตั้งโปรแกรม Extracafe Server ภายใต้ระบบปฎิบัติการ Windows XP (ลิขสิทธิ์ Thai ถูกต้อง) โดยยังไม่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่น ใด ๆ (หากนอกเหนือจากนี้ ผู้พัฒนาขอปฎิเสธการรับรองที่จะนำไปใช้งาน)
2. ติดตั้งโปรแกรม Extracafe Client ภายใต้ระบบปฎิบัติการ Windows XP (ลิขสิทธิ์ Thai ถูกต้อง) โดยยังไม่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่น ใด ๆ (หากนอกเหนือจากนี้ ผู้พัฒนาขอปฎิเสธการรับรองที่จะนำไปใช้งาน) ใน Windows 98 เนื่องจากเป็นระบบที่เก่า ในขั้นตอนท้ายของการพัฒนา-ทดสอบปัจจุบัน ผู้พัฒนาจึงได้ตัดสินใจ ที่จะตัดการทดสอบออก ร่วมกับเวอร์ชั่นใหม่
3. ได้ทำการทดสอบผ่านตามข้อ 1 และ 2 ร่วมกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์ (ไดรฟ์เวอร์) ที่สมบูรณ์ มีความเสถียร ก่อนถึงและในปี 2009 แล้ว (หากนอกเหนือจากนี้ หรือระบบฮาร์แวร์ที่ชำรุด ผู้พัฒนาขอปฎิเสธการรับรองนำไปใช้งาน) 

ด้านการทดสอบการใช้งาน
1. หลังการติดตั้งและเปิดใช้งานโปรแกรมนี้ มีการรันทันที ทุกครั้งที่เปิดเครื่องโดยไม่มีการรอการเรียกใช้งาน และทำงานภายใต้ระบบปฎิบัติการวินโดว์ที่สมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกับซอฟแวร์อื่นตรงที่จะรอการคลิ๊ก หรือเรียกใช้งานเท่านั้น
2. ทดสอบระบบโดยมีผู้ดูแลร้าน หรือผู้ดูแลระบบโปรแกรม อย่างน้อย1คน ในการเข้าไปจัดการออกคำสั่ง ต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในระบบด้วย โดยหน้าที่หลักของโปรแกรมนี้คือ ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยในการบริหารจัดการระบบแก่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เท่านั้น (โดยโปรแกรมไม่ใช่เป็นผู้ดูแล หรือตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาของระบบในร้านได้เองแบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมไม่มีความสามารถจะกำหนดหรือตั้งโปรแกรมให้มีความอัจฉริยะหรือความพร้อมใช้งานได้ครบทุกปัญหา) และโปรดเข้าใจว่าผู้ดูแลร้านที่แท้จริงไม่ใช่โปรแกรมช่วยนี้ แต่คือคุณเอง
3. กรณีมีลูกจ้าง ผู้ดูแลร้านหรือผู้ดูแลระบบโปรแกรม Admin จะต้องมีการทดสอบจนเข้าใจคุ้นเคย และมีความรู้ในด้านการใช้งานซอฟท์แวร์นี้แล้ว จนสามารถแนะนำการใช้งานแก่ผู้ช่วยดูแลร้านหรือลูกจ้างได้ (ไม่ใช่ผู้ดูแลร้านหรือผู้ดูแลระบบโปรแกรม Admin ไม่มีความเข้าใจการใช้งานอะไรเลยโดยเฉพาะการไม่รู้ ไม่สำรวจบางเมนู และไม่ใช้เมนูด้านรายงานที่โปรแกรมมีให้อย่างเข้าใจ อันหมายถึงความเสี่ยงที่จะถูกโกง จากลูกจ้าง นั้นเอง) รวมถึงการสังเกตุพฤติกรรมของลูกจ้าง และปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย
4. ผู้ทดสอบต้องทำการประเมิน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบคุณสมบัติ รวมถึงการประยุกต์รูปแบบที่จำกัดของโปรแกรมนี้ ในการจะนำไปใช้ด้วยตนเอง 

ด้านการทดสอบด้านระบบการติดต่อใช้แบบ udp และ tcp
1. การเชตระบบการติดต่อระหว่าง Server & Client ในส่วนของผู้ใช้งานต้องไปกำหนด การติดต่อที่เครื่อง Server เท่านั้น และต้องกำหนดโดยใช้หมายเลข IP พวกเดียวกัน หรือเลือกใช้ชื่อเครื่องของ Client ใน Workgroup เดียวกันเท่านั้น
2. จำเป็นต้องมี และใช้ อุปกรณ์ Hardware ที่รองรับระบบด้านการติดต่อคือ Hub , Lan card , ไดรฟ์เวอร์แลนการ์ด , สายแลนหรือระบบนำสัญญาณเชื่อมต่อระหว่าง Hub และ Lan card (ทั้งหมดนี้หากผู้ใช้ไม่ได้ทำการติดตั้งหรือระบบท่านผิดพลาด จะไม่สามารถติดต่อกันระหว่าง Server & Client ได้ พร้อมกันนี้ผู้พัฒนาได้ใช้คำสั่งด้านการตรวจสอบระบบ Network ที่ตัว Client เอง หากส่งออกไปแล้ว-เช็คสัญญาณนั้นกลับมาไม่สำเร็จ ในระบบล็อคหน้าจอช่องหมายเลข IP ให้แสดงเป็น 127.0.0.1 โปรดตรวจสอบระบบของท่าน)
3. ซอฟแวร์นี้ผ่านการติดตั้งทดสอบ และใช้งานได้อย่างละเอียดแล้ว โดยยังไม่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่นใด ๆ และไม่รับรองการใช้งานนอกเหนือจากที่ได้ทำการทดสอบ (เพราะคุณสมบัติของโปรแกรมแอ็พพริเคชั่นต่าง ๆ หรือโปรแกรมเกมส์ต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน อาจมีการเรียกใช้คำสั่งที่ขัดขวางการทำงานของโปรแกรมได้) ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจหากท่านจะนำไปใช้ร่วมกับ ซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่น อื่น ๆ ที่อาจมีคำสั่งไปขัดการติดต่อรับ-ส่งระหว่าง Server & Client ดังต่อไปนี้ เช่น จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล , บล็อคหรือตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูล , บีบอัดหรือเพิ่มการรับ-ส่งข้อมูล , โปรแกรมปลอม-แปลง-ซ่อนหมายเลข IP หรือชื่อเครื่อง โดยมีผลกระทบตามข้อดังกล่าว เพื่อหลีกการตรวจจับ และอื่น ๆ  (ตัวอย่าง เช่น โปรแกรม AntiVirus , Netlimiter , โปรแกรม Adware & Spyware (บางยี่ห้อ) , Loopback หรืออาจถูกรบกวนจาก Virus หรือพวก Spyware เอง และอื่น ๆ เพราะนั้นหมายถึงปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งานเอง ที่ส่งผลให้โปรแกรมทำงานเพี้ยนไปจากเดิมในภายหลัง (ผิดจากเดิมที่โปรแกรมเคยทำงาน จนเรียกว่าใช้งานไม่ได้แล้วในภายหลัง ซึ่งในเชิงลึกแล้วบางทีไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากจะต้องอาศัยจากสาเหตุ หรือรูปแบบการใช้งานก่อนจะผิดปกติจากผู้ใช้ดำเนินการวิเคราะห์เอง) ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดนี้ได้ 

 

หมายเหตุ

1. ข้อมูลที่อ้างอิงนี้ เป็นข้อมูลจริง ส่วนหนึ่งได้จากการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ส่วนหนึ่งได้จากการตรวจสอบ-แก้ไขให้ทางเมล (ปัจจุบันรับแจ้งเฉพาะ Bug ผ่านทางโทร.เท่านั้น ด้านการใช้งานผู้ใช้ต้องว่าจ้างและติดต่อ (เฉพาะ) กับบุคคลากรที่ได้แจ้งตอนลงทะเบียนและชำระเพิ่ม) และส่วนหนึ่งได้จากการใช้งานจริงของกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรม ทั้งสิ้น โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 ปี
2. ซอฟท์แวร์นี้ทำงาน ภายใต้ระบบปฎิบัติการ Windows ( รองรับภาษา Thai ) และเน้นการออกแบบมาโดยมิได้ไปจัดการหรือแก้ไขกับระบบ OS นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันเท่านั้น และการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้น ก็มิได้ไปจัดการ หรือแก้ไขกับทรัพยากรนั้น ๆ ในระบบปฎิบัติการ เช่นกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ OS
3. การทดลองหรือติดตั้งใช้ ซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่น ใด ๆ ทั้งก่อนหรือแม้หลังการถอดการติดตั้งแล้ว ซึ่งซอฟท์แวร์บางชนิดนั้นอาจมีการไปจัดการหรือแก้ไขกับระบบปฎิบัติการ เช่น เมื่อรันแอ็พพริเคชั่นนั้นอาจไปแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งด้านการเชื่อมต่อเน็ตเวอร์ค ไอพีแอ็ดเดรส ยกเลิกการกดคีย์ลัด ห้ามชัตดาวน์ ยกเลิกการปรับแต่งเสียง-ภาพ (รวมถึงการติดไวรัสและสปายแวร์ในภายหลัง) ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องทราบการทำงาน-ตรวจสอบซอฟท์แวร์ใด ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ หากจะนำไปใช้ร่วมกันกับโปรแกรมนี้ ที่อยู่ภายใต้ระบบปฎิบัติการ (OS)เดียวกัน
4. ในส่วนด้านการทดสอบนั้น เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนานำเสนอเพียงตัวอย่าง หรือบางส่วนเท่านั้น เพราะจริงๆแล้วในเชิงลึกด้านการใช้งานของผู้ใช้งานเอง มีมากกว่านั้นแน่นอน (ซึ่งหลากหลายความต้องการของแต่ละยูสเซอร์ (ผู้ใช้) โดยผู้พัฒนาไม่อาจมีสิทธิ์ไปกำหนดให้) เช่น รูปแบบการใช้งานของแต่ละคน การกำหนดค่า ,การปรับแต่ง enable/disable ระบบในวินโดว์เอง ระบบฮาร์ดแวร์สเปคเครื่อง รูปแบบหรือข้อจำกัดที่จะนำไปใช้งานในแต่ละสถานที่ ซอฟท์แวร์อื่นที่จัดการ/รันพร้อมกันร่วมอยู่ในระบบOSเดียวกัน รวมทั้งคำสั่งต่างๆในโปรแกรม-เกมส์ใน 108-1009 โปรแกรมหรือเกมส์ ที่ยากจะรันร่วมกับโปรแกรมนี้ได้หมด ฯลฯ ที่สามารถแตกแยกปัญหาจากความต้องการของแต่ละยูสเซอร์ได้อย่างมากมาย ผู้จะใช้จึงจำเป็นต้องทดสอบร่วม ตัดสินใจและวิเคราะห์ อย่างละเอียดก่อนนำไปใช้งาน ในฐานะเจ้าของเครื่อง
5. เมนูคำสั่งบางคำสั่งในด้านการใช้ อาจใช้ได้เพียงชั่วคราวเนื่องจากถูกเรียกกลับจากระบบ OS เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งยากที่โปรแกรมสามารถจัดการแก้ไขได้ ซึ่งไม่จำเป็น(เพราะการแก้ไขในตัวระบบ OS บางครั้งอาจมีผลต่อการทำงานในระบบ OS โดยไม่จำเป็น) และบางคำสั่งจะใช้งานได้บางครั้งต้องรีสตาร์ต เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถใช้คำสั่งบางคำสั่งได้ ผู้ใช้งานต้องหาสาเหตุ ด้านการติดต่อระหว่าง Server & Client อาจล้มเหลว หรือถูกขัดขวางจากแอ็พพริเคชั่นตัวอื่น ซึ่งผู้ใช้งานต้องหาสาเหตุเอง เพราะปัญหาด้านระบบการติดต่อมีสาเหตุได้หลายอย่าง

การยืนยันในด้านการทดสอบ ในส่วนของผู้พัฒนานั้น จึงเป็นส่วนที่จะสามารถชี้นำการวิเคราะห์ปัญหาในข้อสงสัย ในส่วนของผู้ใช้เองได้ เพราะบางครั้งกลุ่มผู้พัฒนาเองต้องยอมรับว่าไม่สามารถ วิเคราะห์หาสาเหตุ (จากปัญหาการใช้งาน แต่มิใช่ความบกพร่องในโปรแกรม) ได้ทั่วถึง และทันที จากสิ่งที่ได้อยู่นอกเหนือจากการทดสอบได้ อีกทั้งระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของตัวผู้ใช้โปรแกรมเอง (USER) ที่ต่างกันโดย กรณีมีปัญหาที่เหมือนกัน User บางรายสามารถแก้ปัญหาจบลงได้ไม่นาน แต่การอธิบายให้แก่ผู้ใช้บางรายก็กินเวลานานหรือบาง User ไม่สามารถวิเคราะห์เพิ่มด้วยตนเองได้เลย และบางปัญหาบางครั้งก็กินเวลาตรวจสอบให้ ซึ่งอาจนานนับ 10 วันหรือมากกว่าเนื่องจากเครื่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้พัฒนา จึงมีข้อจำกัดชี้นำแก้ไขให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่พบบ่อยคือ การปรับแต่งค่าหรือ ซอฟท์แวร์บางชนิดอาจมีการไปจัดการหรือแก้ไขกับระบบปฎิบัติการ OS หรือไวรัสเป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้การทำงานใน OS รวมถึงโปรแกรม ให้ผิดจากการใช้งานเดิมหรือผิดจากที่ผู้พัฒนาตั้งโปรแกรมไว้ได้

ดังนั้นก่อนการลงทะเบียนใช้งานในผลิตภัณฑ์นี้ ขอท่านได้โปรดตรวจสอบและทดลองใช้งานกับ ซอฟท์แวร์ แอ็พลิเคชั่นใด ๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ทั้งก่อนหรือแม้หลังจากถอดการติดตั้งแล้ว รวมถึงองค์ประกอบในระบบวินโดว์ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของระบบฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันของท่านด้วย ก่อนนำไปใช้งาน ว่าผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์นี้สามารถติดตั้ง ทำงาน และใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ หากพ้นจากเงื่อนไขที่เราได้ทดสอบข้างต้นแล้ว ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ขอปฏิเสธ ความรับผิดชอบใดๆที่จะแก้ไข ในการใช้งานที่นอกเหนือจากการทดสอบในข้างต้นนี้ทั้งสิ้น เพราะนั้นคือปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งานเอง หรือผู้ที่ใช้งานไประยะนึงที่บ่อยครั้งมักชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างได้อย่างชัด จากการทดลองหรือลงทะเบียนใช้งานเดิมที่เคยใช้งานได้อย่างปกติ แล้วเกิดประสบปัญหาผิดปกติในภายหลังจากการใช้งานเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการทดสอบจากผู้พัฒนา ที่ผู้ใช้ต้องวิเคราะห์เอง 

รายละเอียดที่ต้องปฎิบัติ กรณีจะแจ้งการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมที่นี่ (การเปิดบริการนี้รับแจ้งทางโทรศัพท์เท่านั้น และบุคลากรที่รับแจ้งนี้ไม่เกี่ยวกับการบริการด้านการใช้งานหลังการลงทะเบียน) 

extracafe.com | Privacy Policy | Terms Of Use